راهنمای ملاقات

ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیز در 6 ماه اول سال از ساعت 15-17 و شش ماه دوم سال از ساعت 14-16 می باشد.(ملاقات در بخش ccu و Icu  از ساعت 15-16 می باشد)
به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی بیماران و ملاقات کنندگان ورود کودکان زیر 7 سال جهت ملاقات ممنوع می باشد.
با توجه به محدودیت فضا وزمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان ودوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند ، پس ازترخیص به منزل هدایت کنید .
سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .
مسئولیت نگهداری از وسائل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده بیمارستان نمی باشد.
امکانات تصویربرداری ازلحظات باشکوه و بیاد مـاندنی تـولد فرزند شما ، توسط بیمـارستان فراهم است ، بدیهی است که هزینه فیلمبرداری بـه عهده بیمارمی باشد .
 حضور همراه بربالین بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته فقط یک نفر ودراتاق خصوصی هزینه همراه بیش ازیک نفربه صورت جداگانه دریافت می گردد .