هیئت مدیره

دکتر رضا نبی ئی

رئیس هیئت مدیره

دکتر سیروس تابش

مدیر عامل

دکتر رضا تقدیر

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر حمید رضا زمانی

عضو هیئت مدیره

مهندس سید نجم الدین آهوئی

عضو هیئت مدیره

مهندس علیرضا فردوسی

عضو هیئت مدیره

مهندس مسعود ضیائی

عضو هیئت مدیره ​

دکترمهرداد میرمعصومی

عضو هیئت مدیره

دکتر مصطفی مداح

عضو هئیت مدیره

دکتر عدنان خسروی

عضو هئیت مدیره